Članarina

Članarina za leto 2012:

Članarina A+ polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 60 € A+ z druž. popustom 60,60 €
Članarina A polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 55 € A z druž. popustom 50,60 €
Članarina B polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 22 € B z druž. popustom 17,60 €
Članarina B1 -50% polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,5 €
Članarina S + Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 14 € S+Š z druž. popustom 11,20 €
Članarina P + O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 6 € P+O z druž. popustom 4,80 €
Članarina OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 6 € OPP z druž. popustom 4,80 €

Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije in Poslovnika o delu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) in predsedstva UO PZS je na osnovi predhodnih usklajevanj in sprejetih sklepov upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. dopisni seji 21.11. 2011 sprejel nov Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine.

POVZETEK NOVOSTI:

  • uvedba kategorije A+,
  • možnost včlanitve prek spleta, na množičnih prireditvah v organizaciji PZS in na sedežu PZS ter možnost plačila z elektronskimi plačilnimi sredstvi,
  • ugodnejše delitveno razmerje za društva v primeru poslanega poimenskega seznama vseh članov,
  • razširjena zavarovalna kritja in višje zavarovalne vsote za nekatera zavarovanja,
  • ažurno sporočanje podatkov o članih A in A+ na PZS,
  • postopno urejanje centralne evidence članstva in zbiranje pristopnih izjav članov,
  • možnost brezplačne spletne aplikacije za vodenje evidence članstva,
  • 10-odstotni popust pri naročnini na Planinski vestnik za člane B, B1 in S+Š.

Člani, ki do 31. 1. 2012 poravnajo članarino za leto 2012, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A pa zagotovljeno neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2013.

Leta 2012 se začne uvajati centralna evidenca članstva. Pri tem bo PZS dosledno upoštevala določila zakona o varovanju osebnih podatkov, ki za zbiranje in obdelavo podatkov v društvih in PZS zahteva osebno privolitev članov.

V ta namen je PZS pripravila obrazec s pristopno izjavo, ki zajema zahtevane zakonske elemente. PZS je pristopno izjavo že poslala društvom .

Za članske kategorije, za katere se zahteva sporočanje osebnih podatkov PZS (A+, A, P+O, OPP in za člane, ki uveljavljajo družinski popust), je treba obvezno pridobiti podpisane pristopne izjave. Prav tako je zbiranje in prilaganje pristopnih izjav obvezno za člane ostalih kategorij, za katere boste podatke posredovali PZS..

Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave.

Društva, ki bodo podatke vnašala v spletno aplikacijo, naj digitalno preslikano pristopno izjavo pripnejo v aplikaciji. Če ne morete zagotoviti digitalne preslikave, lahko pošljete kopije pristopnih izjav skupaj z evidenco svojih članov na PZS, ki bo zagotovila digitalno preslikavo v centalno evidenco. Če bo društvo poslalo original, ga bomo po digitalni preslikavi vrnili s priporočeno pošto.

Društva, ki bodo za vodenje evidence članstva uporabljala spletno aplikacijo PZS, bodo lahko hitro in preprosto oddala vmesna in končna poročila ter brez dodatnega dela tudi obračune prek spletne aplikacije.

Člani A+ in A, POMEMBNO: Zavarovalno jamstvo za člane A+ in A začne veljati ob 00:00 naslednjega dne, ko na PZS prispejo podatki o članu (ime in priimek, datum rojstva, stalni naslov in naslov za prejemanje Planinskega vestnika – če je ta drugačen – ter datum plačila članarine).

Kasnejše pošiljanje po e-pošti ali pošiljanje po priporočeni pošti (s pripisom »ZA ČLANARINO A«) neizogibno pomeni daljše obdobje, v katerem članu A+ in A še ne velja zavarovalno jamstvo.

Če je v družini več članov A, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto zneska naročnine na Planinski vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nakupa v Planinski založbi v vrednosti 25,50 €. Nabavo lahko uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.

© Copyrights Planinsko društvo Brezje

Sikhism